# سالهاست_تن_می_فروشم!_می_خری؟؟؟!!!

سالهاســـ ـــــت تن می فروشـــــ ـــ ـــم! می خــــــری؟؟؟!!!

دخترک برگشت ..چه بزرگ شــــده بود پرسیدم : پس کبریتهــــــایت کو؟ پوزخندی زد! گونه اش آتـــــش بود ، ســـــرخ ، ... ادامه مطلب
/ 51 نظر / 49 بازدید